AMBASADOR HOTEL

Politika Privatnosti

Politika privatnosti

Politika privatnosti pruža informacije o tome koje Vaše podatke o ličnosti kompanija obrađuje, na koji način i u koje svrhe, kao i koja prava imate u vezi obrade vaših ličnih podataka.

Podaci o Rukovalcu
  • Privredno društvo My Place Group doo
  • Sedište: Ulica Trg kralja Milana br 4: Niš
  • Matični broj: 17479172
  • PIB: 102813631
  • Zakonski zastupnik: Ivan Spasić, direktor
  • Kontakt: 018 505 000
Način korišćenja podataka

Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja prilikom pružanja usluge smeštaja, neposredno od lica na koja se ti podaci odnose i predmetne podatke obrađuje na osnovu zahteva – potvrde rezervacija pružanju usluga o smeštaju i saglasnosti navedenog lica.

Podaci o Rukovalcu

Svrha obrade podataka je pružanje usluga smeštaja od strane privrednog društva My Place Group doo u objektu hotel Ambasador.

Podaci o ličnosti su bilo koji podaci koji Vas identifikuju ili koji Vas mogu identifikovati, poput Vašeg imena i prezimena, dana rođenja, poštanske adrese, e-mail-a ili fizičke adrese, broja telefona, IP adrese, broja Vaše platne kartice ili bankovnog računa i slično.

Vaši će se lični podaci obrađivati samo u meri u kojoj je to zakonom predviđeno i koliko je potrebno za ispunjenje odgovarajuće svrhe, kao što su na primer: registrovanje gostiju u našem hotelu i pred nadležnim organima, pružanje usluga.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo u svrhu ispunjenja naših zakonom propisanih obaveza, odnosno prijavljivanja gosta hotela nadležnim organima Republike Srbije su: - ime i prezime, datum rođenja, JMBG, mesto rođenja, adresa - prebivalište, mesto, država, poštanski broj,državljanstvo, pol, dužina boravka u našem hotelu, podaci o identifikacionom dokumentu lična karta ili pasoš, e-mail adresa, broj kreditne kartice i podaci o plaćanju, broj telefona.

Navedene podatke obrađujemo kako bismo ispunili našu zakonsku obavezu da domaće i inostrane goste prijavimo nadležnim organima Republike Srbije.

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju za potrebe obezbeđenja sigurnosti osoba u našem hotelu je vršenje videonadzora koji može biti postavljen na ulazu hotela, recepciji, restoranu, kuhijskim prstorijama, parkingu. Video zapis čuvamo najviše 30 dana.

Vaše lične podatke delimo sa trećim licima da bi smo ispunjavali obaveze koje su zakonom propisane, kao što je saradnja sa nadležnim policijskim organima, u svrhu hitnih slučajeva kada bi Vaše podatke morali da prosledimo ovlašenom medicinskom osoblju kako bi vam pružili adekvatnu medicinsku i stručnu pomoć na osnovu Vašeg pristanka, takođe Vaše bankovne račune delimo sa pružaocima elektronskih platnih kartica.

Trajanje obrade podataka

Vaše podatke čuvamo u rokovima predviđenim zakonom.

Prava lica na koje se podaci odnose u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Rukovalaca zahteva pristup podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane Rukovalaca.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na ispravku, dopunu, brisanje njegovih podataka o ličnosti za koje smatra da nisu u skladu sa svrhom obrade, odnosno prava na ograničenje obrade, kao i prava na prigovor.

Pružanje podatka o ličnosti predstavlja uslov za pružanje usluga smeštaja

Pružanje predmetnih podatakao o ličnosti predstavlja uslov za pružanje usluga smeštaja, te uskraćivanjem podataka neće doći do pružanja usluge smeštaja.

Prava koja pripadaju licu u slučaju nedozvoljene obrade

U slučaju nedozvoljene obrade podataka, licu pripadaju sva prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čiju primenu nadzire Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.